REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy JakPrzedLaty.pl (dalej: Sprzedawca), działa pod adresem internetowym www.jakprzedlaty.pl (dalej: Strona Internetowa), prowadzony jest przez:  Dominik Zosinčuk - Jako dřív.cz, adres: Na žlábku 456, Světice, 251 01, Czechy, numer rejestracji: 76288960, numer identyfikacji podatkowej: CZ8904062409.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: info@jakprzedlaty.pl lub numer telefonu +48 605 696 947. W przypadku zwrotów, wymiany lub reklamacji towaru prosimy o kontakt mailowy na powyższy adres email.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Sprzedawca oferuje wyłącznie towary oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na teren Polski.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
 8. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług Sprzedawcy jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz sieci Internet.
 9. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym.


II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.jakprzedlaty.pl 
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 1. dodanie do koszyka produktu,
 2. wybór rodzaju dostawy,
 3. wybór rodzaju płatności,
 4. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę".
 1. Po złożeniu zamówienia Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma na adres wskazany w formularzu zamówienia wiadomość z potwierdzeniem zamówienia (dalej: Potwierdzenie), zawierającą m.in. numer zamówienia oraz listę zamówionych produktów. Powyższe Potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sprzedawcy.
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (info@jakprzedlaty.pl) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta drogą mailową, a także o jego prawie do odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku złożenia zamówienia, w skład którego wchodzą produkty o ograniczonej lub odroczonej dostępności, czas realizacji zamówienia jest właściwy dla najpóźniej dostępnego produktu. 


III. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów oferowane przez Sprzedawcę podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.
 3. Cena podana w sklepie internetowym przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu sprzedaży:
 1. a. kartą kredytową lub płatniczą, 
 2. b. przelewem elektronicznym online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Comgate a.s.),
 3. c. systemem płatności BLIK (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Comgate a.s.),
 4.  za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dotyczy wyłącznie dostawy przez kuriera). 
 1. Termin płatności to 5 dni roboczych od dnia otrzymania Potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.


V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione towary lub otrzymaniu potwierdzenia pozytywnego zakończenia płatności w przypadku wyboru innego niż przelew sposobu płatności.
 2. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta niezwłocznie, najczęściej w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.
 3. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem:
 1. paczki kurierskiej,
 2. paczkomatu InPost,

zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta na etapie składania zamówienia. 

 1. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy inaczej.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 t.j.) lub roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 t.j.). 
 2. Zgłoszenie chęci reklamacji towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@jakprzedlaty.pl) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.
 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
 4. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z usług. 
 5. W reklamacji, o której mowa w ust. 4  Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

VII. WYMIANA TOWARU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, że towar mu nie odpowiada. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny.
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@jakprzedlaty.pl) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.
 3. W przypadku gdy wybrany przez Klienta towar w ramach wymiany będzie niedostępny Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie drogą elektroniczną, poprzez adres email wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.


VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 i 35 Prawa Konsumenckiego.
 2. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@jakprzedlaty.pl) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 8. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie w stanie niezmienionym.
 9. Klient ma obowiązek zapakować zwracany towar w sposób, który uniemożliwi jego zniszczenie podczas przesyłki.
 10. Zwrotu zamówienia (w całości lub części) Klient może dokonać bezpłatnie za pośrednictwem Paczkomatu InPost lub serwisu SzybkieZwroty.pl albo na własny koszt wysyłając przesyłkę na adres: Packeta Poland, 94717618, Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała. 
 11. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Klient odsyła towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 17. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych są przetwarzane zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), zwanym dalej „RODO”.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego, w szczególności zaś do:
 1. realizacji zamówień, a więc w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w związku z koniecznością wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Sprzedawcy w związku z realizacją zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. rozpatrywania reklamacji, a więc w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w związku z koniecznością wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Sprzedawcy w związku ze zgłoszonym postępowaniem reklamacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. udzielania odpowiedzi na pytania Klientów poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego, a więc w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 2. Na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/ lokalu), numer telefonu (w celu kontaktu pomiędzy Klientem a dostawcą zamówienia), a w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - również dane identyfikacyjne prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, REGON, nazwa firmy etc.).
 3. Dane o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni, w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży oraz na potrzeby wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane przetwarzane w związku z realizacją umowy będą również przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tej umowy.
 4. Dane adresu dostawy zamówienia (oraz numer telefonu) wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy zamówienia. Dane mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosownie do wybranego przez Klienta sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Klienta usługę płatniczą.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Klientowi przysługuje prawo (na zasadach określonych w RODO) do: 
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 3. żądania usunięcia danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;
 5. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu;
 6. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres email: info@jakprzedlaty.pl

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2023 roku.